نقش مدیران آموزشی خلاق و نوآور در رشد و توسعه اقتصادی با تاکید بر مدیریت دانش

نویسندگانعلی سیادت-راضیه آقابابایی
همایشاولین کنفرانس ملی خلاقیت و نوآوری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله