جهانی شدن، اقتصاد و برنامه درسی

نویسندگانابراهیم میرشاه جعفری-راضیه آقابابایی
همایشکنفرانس ملی انجمن برنامه درسی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشبابلسر
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله