نقش آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن

نویسندگانمحبوبه جمشیدی-رضا هویدا-راضیه آقابابایی
همایشکنفرانس ایثار و شهادت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشبابلسر
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله