بررسی رابطه استراتژی های خودرهبری و خلاقیت

نویسندگانراضیه آقابابایی-رضاهویدا
همایشدومین کنفرانس ملی خلاقیت و نواوری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۸
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله