بررسی رابطه بین ماهیت شغل و میزان عملکرد پرسنل ناجا در شهر اصفهان

نویسندگانحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
همایشهمایش توانمندسازی پلیس
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله