چالش نظام های آموزشی در چگونگی برخورد با پدیده دو زبانگی و چند زبانگی در کشورهای مختلف (مطالعه تطبیقی). دومین کنفرانس بین المللی علوم آموزش و پرورش تطبیقی

نویسندگانحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
همایشدومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸
محل برگزاری همایشکاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله