کتب

 1. Rahmani, R., Ghorbanpour Arani, A., Shokravi, M., " Introduction to Nanotechnology", Academic book publishing (2009)
 2. Rahmani, R., Ghorbanpour Arani, A., Rastgoo, A., " Introduction to Nanocomposites and Nanotubes.", Academic book publishing (2008)
 3. Rahmani, R., Ghorbanpour Arani, A., Soltani, H., " Introduction to Nanomechanics", Academic book publishing (2007)
 4. Ebrahimi, F., Sepiani, H., Ghorbanpour Arani, A., "Progress in Analysis of Functionally Graded Structures(Mechanical Engineering Theory and Applications)", Nova Science Publishers (1709) (2011)
 5. Ghorbanpour Arani, A., Amir, S., Shajari, A.R., Sharif Zarei, M., " Analysis of Functionally Graded Structures", Homa Ghadir Press (2011)
 6. Ghorbanpour Arani, A., Amir, S., Shajari, A.R., " Fracture Mechanics of Piezoelectric materials", Kashan University Press (2011)
 7. Ghorbanpour Arani, A., Khoddami Maraghi, Z., Amir, S., Haghparast, E., " Non- local Piezoelasticity Theory", Kashan University Press (2012)
 8. Ghorbanpour Arani, A., Ghorbanpour Arani, A.H., A. Haghshenas, Amir, S., " Mechanics of Intelligent Nanocomposites", Kashan University Press (2012)
 9. Ghorbanpour Arani, A., Kolahchi. R., Mosalaei Barzoki, A.A., Loghman, A., Ebrahimi, F., " Finite Element Analysis of Functionally Graded Piezoelectric Spheres", INTECH (2012)
 10. Ghorbanpour Arani, A., Amir, S., Haghparast, E., "Mechanics of Smart Boron Nitride Nanotubes: Vibration and Buckling of Nanostructure", LAP LAMBERT Academic Publishing (2013)
 11. Ghorbanpour Arani, A., Amir, S., Khoddami Maraghi, Z., Ghorbanpour Arani, A.H.,"Mechanics of Smart Nano composites", Shakhespajouh Press (2015)
 12. ع. قربانپور آرانی، س. امیر، ع. شجری، م. شریف زارعی. آنالیز سازه­های مدرج تابعی. نشر همای غدیر، ایران، 1390.
 13. ع. قربانپور آرانی، س. امیر، ع. شجری. مکانیک شکست مواد پیزوالکتریک. دانشگاه کاشان، ایران، 1390.
 14. ع. قربانپور آرانی، ز. خدامی مرقی، ا. حق پرست، س. امیر. تئوری غیرموضعی پیزوالاستیسیته. دانشگاه کاشان، ایران، 1391.
 15. ع. قربانپور آرانی، ع. حق شناس. رفتار مکانیکی نانوکامپوزیتها. دانشگاه کاشان، ایران، 1393.
 16. ع. قربانپور آرانی، س. امیر. مکانیک نانو کامپوزیت های هوشمند. دانشگاه کاشان، ایران، 1393.
 17. ع. قربانپور آرانی، س. امیر، م.ج. سعیدیان، ف. صیادی. روش های عددی در کاربردهای مهندسی. دانشگاه کاشان، ایران، 1394.
 18. ع. قربانپور آرانی، ف. ابراهیمی. Modeling and Control of a Smart Single Layer . Graphene Sheet(chapter2) . دانشگاه کاشان، ایران، 1394.
 19. ع. قربانپور آرانی، ز. خدامی، ش. نیکنژاد. ارتعاشات و ناپایداری ورق های ساندویچی. دانشگاه کاشان، ایران، 1396.