احمد اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۲مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)France - Toulouse- University of Paul Sabatier

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده معماری و هنر گروه فرشعضو هیات علمی گروه فرشرسمی قطعیتمام وقت۲۶

سوابق اجرایی

 • رئیس پژوهشکده فرش ایران از 1393/10/06

 • رئیس دانشکده معماری و هنر از 1395/02/13

 • دیر مرکز پژوهشی فرش 1383 الی 1384

 • رئیس دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان 1384/06/15 الی 1390/08/23

 • معاون پژوهشی پژوهشکده فرش ایران از 1392/11/26 الی 1393/10/06

تقدیر نامه

1

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1387

2

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1388

3

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1389

4

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1382

5

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1385

6

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1387

7

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1389

8

استاد نمونه پژوهشی در سطح استان اصفهان، 1390

9

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1390

10

استاد نمونه پژوهشی در سطح استان اصفهان، 1391

11

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1391

12

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1392

13

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، ‌1393

14

استاد برگزیده پژوهشی دانشگاه کاشان،‌1395

15

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1396

16

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1396

 
 • رنگرزی شیمیایی 1 و 2
 • رنگرزی سنتی
 • شیمی تجزیه و آزمایشگاه
 • اصول شیمی رنگ و مواد واسطه
 • اصول تکنولوژی رنگ
 • پلیمر و کاربرد آن در نانوتکنولوژی (مقطع ارشد)
 • سوپرامولکول (مقطع ارشد)
 • پدیده های سطحی (مقطع ارشد)
 • رنگ و لعاب (مقطع ارشد)
 • شیمی الیاف پیشرفته (مقطع ارشد)
 • رنگرزی سنتی پیشرفته (مقطع ارشد)

 

 • رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی
 • رنگرزی با مواد رنگزای طبیعی و شیمیایی
 • فرآیندهای غشایی
 • شیمی رنگ و مواد واسطه
 • شیمی الیاف طبیعی
 • سوپرامولکول

توضیحات

Welcome to Dr. Ahmad Akbari Web site