احمد اکبری

Welcome to Dr. Ahmad Akbari Web site

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۲مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)تولوز ۳ - تولوز - فرانسه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده معماری و هنر گروه فرشعضو هیات علمی گروه فرشرسمی قطعیتمام وقت۳۰

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده معماری و هنر از 29/08/1397

 • رئیس پژوهشکده فرش ایران از 1393/10/06

 • رئیس دانشکده معماری و هنر از 1395/02/13

 • مدیر مرکز پژوهشی فرش 1383 الی 1384

 • رئیس دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان 1384/06/15 الی 1390/08/23

 • معاون پژوهشی پژوهشکده فرش ایران از 1392/11/26 الی 1393/10/06

 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان از 1383

 

تقدیر نامه

1

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1387

2

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1388

3

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1389

4

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1382

5

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1385

6

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1387

7

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1389

8

استاد نمونه پژوهشی در سطح استان اصفهان، 1390

9

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1390

10

استاد نمونه پژوهشی در سطح استان اصفهان، 1391

11

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1391

12

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1392

13

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، ‌1393

14

استاد برگزیده پژوهشی دانشگاه کاشان،‌1395

15

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1396

16

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1396

17

استاد برگزیده پژوهشی دانشگاه کاشان،‌1397

18

استاد نمونه پژوهشی در سطح استان اصفهان، 1397

 • رنگرزی شیمیایی 1 و 2
 • رنگرزی سنتی
 • شیمی تجزیه و آزمایشگاه
 • اصول شیمی رنگ و مواد واسطه
 • اصول تکنولوژی رنگ
 • پلیمر و کاربرد آن در نانوتکنولوژی (مقطع ارشد)
 • سوپرامولکول (مقطع ارشد)
 • پدیده های سطحی (مقطع ارشد)
 • رنگ و لعاب (مقطع ارشد)
 • شیمی الیاف پیشرفته (مقطع ارشد)
 • رنگرزی سنتی پیشرفته (مقطع ارشد)

 

 • رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی
 • رنگرزی با مواد رنگزای طبیعی و شیمیایی
 • فرآیندهای غشایی
 • شیمی رنگ و مواد واسطه
 • شیمی الیاف طبیعی
 • سوپرامولکول

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی، اجرائی و راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحت سرپرستی-نیمسال دوم 1400

   دانشکده: معماری و هنر                  گروه آموزشی: فرش                سمت: معاون آموزشی دانشکده

   تلفن داخلی: 3154                شماره همراه: 09133619978                    پست الکترونیکی: akbari@kashanu.ac.ir

   نحوه پاسخ­گویی، راهنمایی و مشاوره: تماس تلفنی، ایمیل، پیام رسان واتساپ.

18-16

16-14

12-10

10-8

روز/ساعت

کارگاه لعاب

حضور در دفتر (انجام امور اجرایی)

مشاوره دانشجویان و رفع اشکال

شنبه

مشاوره دانشجویان و رفع اشکال

رنگرزی سنتی 1

رنگرزی سنتی 1

یکشنبه

حضور در دفتر و انجام امور اجرایی

رنگرزی شیمیایی گروه 1

رنگرزی شیمیایی گروه 1

دوشنبه

رنگرزی شیمیایی گروه 2

رنگرزی شیمیایی گروه 2

شرکت در جلسات

شیمی الیاف طبیعی

سه شنبه

مشاوره دانشجویان و رفع اشکال

مشاوره دانشجویان و رفع اشکال

شیمی و فناوری رنگ 2

شیمی و فناوری رنگ 2

چهارشنبه