احمد اکبری

Welcome to Dr. Ahmad Akbari Web site

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۲مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)تولوز ۳ - تولوز - فرانسه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده معماری و هنر گروه فرشعضو هیات علمی گروه فرشرسمی قطعیتمام وقت۳۰

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده معماری و هنر از 29/08/1397

 • رئیس پژوهشکده فرش ایران از 1393/10/06

 • رئیس دانشکده معماری و هنر از 1395/02/13

 • مدیر مرکز پژوهشی فرش 1383 الی 1384

 • رئیس دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان 1384/06/15 الی 1390/08/23

 • معاون پژوهشی پژوهشکده فرش ایران از 1392/11/26 الی 1393/10/06

 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان از 1383

 

تقدیر نامه

1

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1387

2

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1388

3

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1389

4

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1382

5

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1385

6

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1387

7

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1389

8

استاد نمونه پژوهشی در سطح استان اصفهان، 1390

9

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1390

10

استاد نمونه پژوهشی در سطح استان اصفهان، 1391

11

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1391

12

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1392

13

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، ‌1393

14

استاد برگزیده پژوهشی دانشگاه کاشان،‌1395

15

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، 1396

16

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، 1396

17

استاد برگزیده پژوهشی دانشگاه کاشان،‌1397

18

استاد نمونه پژوهشی در سطح استان اصفهان، 1397

 • رنگرزی شیمیایی 1 و 2
 • رنگرزی سنتی
 • شیمی تجزیه و آزمایشگاه
 • اصول شیمی رنگ و مواد واسطه
 • اصول تکنولوژی رنگ
 • پلیمر و کاربرد آن در نانوتکنولوژی (مقطع ارشد)
 • سوپرامولکول (مقطع ارشد)
 • پدیده های سطحی (مقطع ارشد)
 • رنگ و لعاب (مقطع ارشد)
 • شیمی الیاف پیشرفته (مقطع ارشد)
 • رنگرزی سنتی پیشرفته (مقطع ارشد)

 

 • رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی
 • رنگرزی با مواد رنگزای طبیعی و شیمیایی
 • فرآیندهای غشایی
 • شیمی رنگ و مواد واسطه
 • شیمی الیاف طبیعی
 • سوپرامولکول

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰---
رنگرزی شیمیایی
فیزیک رنگ ۹-۸
-
۱۰-۱۲--
مباحث ویژه رنگرزی و مواد اولیه ۱۱-۱۰
رنگرزی شیمیایی
شیمی و فناوری رنگ 1 ۱۱-۱۰
-
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶--
پلیمرها و کاربرد آن‌ها در نانوتکنولوژی ۱۵-۱۴
رنگرزی شیمیایی
--
۱۶-۱۸-
پلیمرها و کاربرد آن‌ها در نانوتکنولوژی ۱۷-۱۶
-
رنگرزی شیمیایی
--
۱۸-۲۰------