برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان کارگاه لعاب (تئوری)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه 10 الی 12
مکان برگزاری مجازی
منابع

- تئوری و فن آوری ساخت لعاب های سرامیکی،   مولف: دکتر بهمن میرهادی

- لعا بها و پوشش های شیشه ای،   مولفین: Richard A. Eppler و Douglas R. Eppler 

           مترجمین: دکتر سعید باغشاهی، دکتر علیرضا میرحبیبی، مهندس مهدی قهاری، دکتر رویا آقابابازاده

- -صنعت لعاب سازی و رنگهای آن،  مولف و مترجم: دکتر میر محمد عباسیان

- -تکنولوژی سرامیک های ظریف،    مولفین: افسون رحیمی، مهران متین

فایل پیوست اول 1. Introduction and definition.pdf
فایل پیوست دوم 2. Material.pdf
فایل پیوست سوم 3. Calculation.pdf
طرح درس

عنوان درس : لعاب و رنگ

تعداد واحد : 3 واحد

نوع واحد : نظری

هدف : بررسی ساختمان لعاب و رنگ با در نظر داشتن خواص اکسیدها و مواد تشکیل دهنده لعاب و رنگ و نهایتاً ساخت لعاب

عنوان رنگرزی شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8 الی 12
مکان برگزاری مجازی و آزمایشگاه
منابع

رنگرزی الیاف پروتئینی بارنگینه های شیمیایی    مولف: احمد اکبری

فایل پیوست اول Dr. Akbari.pdf
طرح درس

عنوان درس: رنگرزی شیمیایی

تعداد واحد درس: نظری-کارگاهی (یک واحد نظری و یک واحد کارگاهی)

نوع درس: اصلی

هدف: آشنایی دانشجویان با رنگینه های شیمیایی مورد استفاده در رنگرزی پشم، ابریشم و پنبه

عنوان سوپرامولکول
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت 10 الی 12 و یکشنبه ساعت 16 الی 18
مکان برگزاری پژوهشکده علوم و فناوری نانو-کلاس 8
منابع

ØSupramolecular Chemistry: Fundamentals and Applications, Katsuhiko Ariga, Toyoki Kunitake, Springer, 2006.

ØIntroduction to Supramolecular  Chemistry, Helena Dodziuk, Kluwer Academic Publishers, 2002.
 
ØCore Concepts in Supramolecular Chemistry and Nanochemistry, Jonathan W. Steed, David R. Turner, Karl J. Wallace, John Wiley & Sons, 2007
ØSupramolecular chemistry / Jonathan W. Steed, Jerry L. Atwood. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2009.
 
ØSupramolecular organometallic chemistry, Ionel Haiduc, F. T. Edelman, New York: Wiley-VCH, 1999.
 
ØHost Guest Complex Chemistry Macrocycles, Synthesis, Structures, Applications, F. Vogtle, E. Weber, Springer-Verlag, 1985
 
ØNanochemistry of supramolecule, A. Morsali  
فایل پیوست اول نمرات میان ترم درس سوپرامولکول.pdf