رنگرزی پارچه نایلونی با رنگزای استخراج شده از چای سبز و بررسی ثباتهای رنگی

نویسندگاناخترالسادات موسوی,احمد اکبری
همایشدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۴-۲۶
محل برگزاری همایشاصفهان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

مطالعه موجود به بررسی قابلیت رنگرزی نایلون با رنگزای استخراج شده از چای سبز پرداخته است. به این صورت که نمونه پارچه های نایلون 100 درصد پس از شستشو و با هدف کسب شیدهای مختلف و با ثبات در حضور دندانه های مختلف و شرایط گوناگون رنگرزی با استفاده از رنگزای چای سبز به روش پیش کروم در دمای 40 درجه سانتی گراد بمدت 60 دقیقه دندانه داده شد، ...