بررسی اثر اسید و دندانه بر مشخصه های رنگی نخ پشمی رنگرزی شده با ریوند چینی

نویسندگاناخترالسادات موسوی,احمد اکبری
همایشهمایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۱۱-۲۵
محل برگزاری همایشخراسان جنوبی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در این مقاله رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای موجود در ریشه ریوند چینی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور عصاره استخراج شده از ریشه ریوند چینی برای رنگرزی نخ پشمی در حضور دندانه های )سولفات مضاعف، کلرید قلع، سولفات مس، سولفات آهن II ، سولفات آهن III ( به همراه اسیدهای )گالیک، تانیک، تارتاریک، اگزالیک، استیک، فرمیک( استفاده گردید. عملیات رنگرزی به روشهای پیش دندانه، همزمان و پس دندانه انجام شد. مشخصه های رنگی نمونه های پشمی رنگرزی شده تحت سیستم CIE( L*a*b*) مورد ارزیابی و مقایسه رنگ قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که خامه های رنگرزی شده با این گیاه دارای تنوع شید رنگی از زرد تا قهوه ای می باشد. در پایان ثبات شستشویی و سایشی نخ های رنگرزی شده تعیین گردید که سولفات مس بعنوان بهترین ثبات شستشویی و سایشی انتخاب گردید.لازم به ذکر است که بهترین نوع اسید با توجه به فام های متنوع اسید اگزالیک شناخته شد.