تکمیل حفاظتی فرابنفش کالای پشمی رنگ شده با رنگزای طبیعی اسپرک توسط ....

نویسندگاناخترالسادات موسوی,احمد رضا افضل نیا,سید کاظم موسوی,احمد اکبری
همایشاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۱۲-۱۷
محل برگزاری همایشهمدان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

امروزه بدلیل اثرات نامطلوب آنتی اکسیدان های سنتزی تمایل به استفاده از انتی اکسیدانهای طبیعی که استفاده از آنها فاقد هر گونه ...