بررسی اثر تکنیک پلاسما در رنگرزی با ریشه روناس به منظور کاهش آلودگی پساب صنایع رنگرزی

نویسندگاناخترالسادات موسوی,احمد اکبری,سید کاظم موسوی
همایشاولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۲-۲۹
محل برگزاری همایشرشت
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

صنعت نساجی و رنگرزی به علت حضور پسماندهای مختلف از جمله مواد رنگزا، سطح فعالها، تسریعکنندهها، نمکها، اسیدها، قلیا- ها و فلزات سنگین، جزء آلودهترین پسابهای صنعتی طبقهبندی میشود. حذف دندانههای معدنی یکی از اقدامات مهم برای برای کنترل آلودگیهای حاصل از پسابهای صنعتی به خصوص صنایع نساجی و رنگرزی به شمار میرود. لذا در این تحقیق، آمادهسازی الیاف با پلاسمای اکسیژن و امکان جایگزینی دندانههای معدنی با عملیات پلاسما در رنگرزی الیاف پشم با ریشه روناس مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به روش کتابخانهای آزمایشگاهی انجام شد. و نتایج به صورت توصیفی تحلیل شدهاند. مشخصههای رنگی نمونههای پشمی - رنگرزی شده تحت سیستم CIE (L*a*b*) مورد ارزیابی و مقایسه رنگ قرار گرفت. تغییرات شیمیایی الیاف خام و پلاسما شده بعد از رنگرزی با استفاده از طیف FTIR انجام شد. نتایج نشان داد که قدرت رنگی و مشخصات ثباتی نمونههای آمادهسازی شده بوسیله پلاسما نسبت به الیاف خام بهبود یافته است