استفاده ازگیاهان تانندار در رنگرزی به منظورحذف فلزات معدنی از پساب رنگ و کاهش آلودگیهای زیست محیطی

نویسندگاناخترالسادات موسوی,احمد اکبری,سید کاظم موسوی
همایشاولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۲-۲۹
محل برگزاری همایشرشت
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

امروزه آلودگیهای ناشی از فلزات معدنی نظیر )سولفاتمضاعف،کروم ،مس و غیره( موجود در پسابها که برای فرایند رنگرزی به منظور پیوند محکم رنگ با لیف مورد استفاده قرار میگیرد، به طرق مختلف بر روی محیط زیست، خاک و آب و انسان اثر میگذارد. ورود این مواد به طبیعت با توجه به شدت و نوع مواد ممکن است خطر بالفعل یا بالقوه داشته باشند. بنابراین لزوم تصفیه این نوع پسابها امری اجتناب ناپذیر میباشد. در این مقاله سعی شده با استفاده از گیاهان تانندار در رنگرزی پشم با گل ریواس، به منظور حذف فلزات معدنی و کاهش آلودگیهای محیط زیست گام برداشت. پژوهش حاضر به روش کتابخانهای آزمایشگاهی انجام شد. و نتایج به صورت توصیفی - تحلیل شدهاند. برای این منظور در رنگرزی با گل ریواس از سه گیاه مختلف شامل برگ بنه، برگ اکالیپتوس، و بلوط )جفت( که بیشترین مقدار تانن و کمترین میزان تغییر فام رنگی را دارند، در غلظت ۵٪ تا ۵۵ ٪ استفاده گردید. مشخصههای رنگی نمونههای پشمی رنگرزی شده تحت سیستم CIE( L*a*b*) موردارزیابی و مقایسه رنگ قرار گرفت. نتایج بهدست آمده هیچگونه تغییری را نسبت به نمونه شاهد )دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم( نشان نداد. بهترین نتایج برای نمونههای رنگرزی شده با برگ بنه، اکالیپتوس و جفت غلظت ۵٪ گزارش شد. همچنین ثبات شستشویی و لکهگذاری نمونهها نسبتاً عالی ارزیابی شد.