شناخت طرح و نقش و رنگ آمیزی گبه های عشایر و ایلات فارس

نویسندگاناخترالسادات موسوی,احمد اکبری
همایشکنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۱-۲۸
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشملی

چکیده مقاله

گبه یکی از قدیمیترین هنرهای سنتی ایران زمین است که امروزه یا زوال یافتهاند و یا رو به نابودی میباشند. طرحها و نقوش گبه انعکاسی از باورها، اعتقادات، مشاهدات، آرزوها، آرمانها و به طور کلی فرهنگ بافندگان میباشد. این بافته سنتی قدیمی از حیث کاربردی بودن به عنوان قالی یا قالیچه عشایری ایران با وجود دنیایی از طرح و رنگ در دنیای مدرن امروز هنوز لطافت و هنر خود را حفظ کرده است و هنوز در بین بسیاری از مردم ناشناخته باقی مانده است. بدین منظور در این مقاله، نگارنده با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا ، سعی بر این داشته تا با کاوش و شناخت بیشتر به بررسی طرح و نقش و نحوه رنگآمیزی در دستبافتهی گبه و شاید تاثیری که این نقوش بر ذهنیت هنرمند بافنده داشته، بپردازد.