بررسی روش های تصفیه پساب صنایع رنگرزی و نساجی و اثرات تخلیه آن بر محیط زیست

نویسندگاناخترالسادات موسوی,سید کاظم موسوی,احمد اکبری
همایشاولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۲-۲۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

پساب حاصل از فرآیند صنعتی مهمترین نقش را در آلودگی محیط زیست دارد، تخلیه این پساب در محیط طبیعی پذیرنده، همواره توأم با اثرات جبران ناپذیری بوده است. در میان انواع پسابهای صنعتی، تخلیه پسابهای رنگی صنایع رنگرزی و نساجی معضلات زیست محیطی شدیدی را به وجود آورده است. بر این اساس بررسی اثرات فاضلاب این صنایع به منظور تدوین برنامههای کنترلی، ضروری است . در این مقاله سعی شده با بررسی روشهای مختلف و مقایسه تحقیقات و نتایج صورت گرفته، روشهای مناسب تصفیه پساب صنایع رنگرزی و نساجی و همچنین بازیافت آن برگزیده شود.در نهایت، بهرهگیری از فرآیندهای غشایی به ویژه ترکیب دو فرآیند اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون برای بازیافت پساب رنگرزی)حذف نزدیک به 59 درصدی( در صنایع رنگرزی و نساجی پیشنهاد میگردد. همچنین در بررسی فناوریهای اکسیداسیون نوری پیشرفته مشخص گردید که فناوریها 2O2UV/H و 2O2/H2UV/TiO میتوانند عمل رنگبری را انجام دهند اما فناوری فوتوکاتالیز 2O2/H2UV/TiO موثرترین فرآیند رنگبری میباشد زیرا میتواند فرآیند رنگبری را سریع و در مقیاس بزرگ انجام دهد.