استفاده از گیاهان تانن‌دار در رنگرزی پشم با ریشه روناس، به‌منظور دستیابی به رنگرزی کاملاً طبیعی

نویسندگانعارف جهانگیری,احمد اکبری
همایشدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۴-۲۶
محل برگزاری همایشاصفهان
سطح همایشملی

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش استفاده از گیاهان تانن‌دار در رنگرزی پشم با روناس (Rubia tinctorum L )، به‌منظور رسیدن به یک رنگرزی کاملاً گیاهی است. به این منظور در رنگرزی با روناس از چهار گیاه مختلف شامل برگ اکالیپتوس (Eucalyptus)، هلیله سیاه (Terminalia chebula)، مازو (Quercus Castaneifolia) و پوست انار (Pomegranate) که بیشترین مقدار تانن و کمترین میزان تغییر فام رنگی را دارند، در غلظت 5% تا 50% استفاده گردید. مشخصات و قدرت رنگی نمونه¬ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری انعکاسی اندازه‌گیری شد. خواص ثباتی نمونه‌ها شامل ثبات شستشویی و لکه‌گذاری نیز اندازه‌گیری شدند و نتایج با نمونه رنگرزی شده با دندانه سولفات آلومینیوم مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد که می‌توان استفاده از این گیاهان را برای جایگزینی با سولفات فلزی در فرآیند رنگرزی مناسب دانست. دراین‌بین با توجه به‌صرفه اقتصادی در استفاده از این گیاهان می‌توان حتی نمونه‌های با غلظت (5%) را نیز به‌عنوان بهترین نمونه‌ها برای جایگزینی با دندانه سولفات آلومینیوم در رنگرزی با روناس در نظر گرفت، که دارای قدرت رنگی بیشتر، ثبات شستشویی خوب، روشنایی تقریباً برابر، میزان قرمزی (a*) تا حدودی کمتر، میزان زردی (b*) تقریباً برابر و ثبات لکه‌گذاری خوبی نسبت به نمونه شاهد پیش دندانه سولفات آلومینیوم (3%) هستند.