بهینه سازی رنگ زرد حاصله از رنگزای گلبرگ گل محمدی و بررسی ثبات شست شویی کالای پشمی

نویسندگانناهید برزوئی,احمد اکبری
همایشدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۴-۲۶
محل برگزاری همایشاصفهان
سطح همایشملی

چکیده مقاله

گل محمدی از گیاهان بومی ایران هست. از گلبرگ گل محمدی در مصارف گوناگون درمانی، خوراکی و مواد خوشبوکننده استفاده میشود. در این پژوهش، از گلبرگ گل محمدی بعنوان رنگزا جهت رنگرزی نخ پشمی بهره گرفتهشده است. در آزمایشات انجامشده، از برخی دندانهها و بخصوص دندانه کلرید قلع بهمنظور دستیابی به رنگ زرد در فرایند رنگرزی استفادهشده است و با توجه به نتایج *b*La بدست آمده. بیشترین خلوص رنگی از دندانه قلع حاصلشده است. میزان جذب در دندانه قلع نیز به نسبت سایر دندانهها افزایش داشته است. گیاه گل محمدی حاوی آنتیاکسیدان طبیعی است که میتواند باعث بهینهسازی ثبات نوری کالای رنگرزی شده، شود. با توجه به نتایج بدست آمده از ثبات شست شویی، میتوان از گلبرگ گل محمدی، بعنوان رنگزای طبیعی در رنگرزی نخ پشمی بهره گرفت.