جداسازی پنی سیلین توسط غشاهای نانوفیلتراسیون ساخته شده با نانولوله های کربنی سولفونه شده

نویسندگانفریده کرم پور,احمد اکبری,لیلا مرادی
همایشاولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۸-۲۴
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در این پژوهش غشاهای نانوفیلتراسیون پلی اکریلونیتریل اصلاح سطحی شده با پلی وینیل الکل ) (PVA در حضور نانولوله های کربنی، جهت جداسازی پنی سیلین تهیه شد. برای این منظور غشاهای اولترافیلتراسیون پلی اکریلونیتریل به روش جدایی فازی ساخته شد. سپس با اصلاح سطح این غشاها توسط PVA در حضور و عدم حضور نانولوله های کربنی خام و سولفونه شده، غشاهای نانوفیلتراسیون مورد نظر ساخته شد. برای این هدف، ابتدا نانولوله های کربنی، طی مراحلی سولفونه شد. در نهایت اثر غلظت های مختلف نانولوله های کربنی خام و سولفونه شده بر روی عملکرد غشاها بررسی شد. بر اساس نتایج، غشای نانوفیلتراسیون پلی اکریلونیتریل با 1 درصد وزنی نانولوله کربنی سولفونه شده، به عنوان بهترین غشا انتخاب شد؛ که بالاترین فلاکس در کنار بیشترین میزان پس زنی یون ها را در جداسازی پنی سیلین نشان داد.