تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون جدید با استفاده از نانولوله های کربنی عامل دار به منظور جداسازی پنی سیلین از پساب دارویی

نویسندگانمرضیه محمدی دولت آبادی,احمد اکبری,فریده کرم پور,آرش یونس نیالهی
همایشاولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۹-۷
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در این پژوهش غشاهای نانوفیلتراسیون پلی اکریلونیتریل اصلاح سطحی شده با پلی وینیل الکل) (PVA در حضور نانولوله های کربنی، جهت جداسازی پنی سیلین تهیه شد. برای این منظور غشاهای اولترافیلتراسیون پلی اکریلونیتریل به روش جدایی فازی ساخته شد. سپس با اصلاح سطح این غشاها توسط PVA در حضور و عدم حضور نانولوله های کربنی خام و سولفونه شده، غشاهای نانوفیلتراسیون مورد نظر ساخته شد. برای این هدف نانولوله های کربنی، طی مراحلی سولفونه شد. در نهایت اثر غلظت های مختلف نانولوله های کربنی خام وسولفونه شده بر روی عملکرد غشاها بررسی شد. بر اساس نتایج ، غشای نانوفیلتراسیون با 0/25 درصد وزنی نانولوله کربنی سولفونه شده، به عنوان بهترین غشا از بین غشاهای اصلاح سطحی شده انتخاب شد؛ که بالاترین فلاکس در کنار بیشترین میزان پس زنی یون ها را در جداسازی پنی سیلین نشان داد.