ساخت غشای اولترافیلتراسیون با استفتده از الیاف پلی اکریلیک و اصلاح آن تحت عملیات حرارتی

نویسندگاناحمد اکبری,وحیدرضا عباسپور,سعیده محتشم خانی
همایشدومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۲۶
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشملی

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش،‌ساخت و بررسی عملکرد غشای اولترافیلتراسیون جدید در جداسازی پلی آکریل آمید کاتیونی از پساب یک کارخانه زغال شویی است.