اثر دی کلروپارازایلن بر ساختار،‌مورفولوژی و عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون سنتز شده به روش پلیمریزاسیون بین سطحی

نویسندگانزهرا فخارشاکری,احمد اکبری
همایشدومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۲۶
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشملی

چکیده مقاله

هدف از این پروژه ساخت غشا نانوفیلتراسیون با بار مثبت به منظور حذف فلزات سنگین بعنوان آلاینده های پایدار و غیر قابل تجزیه بیولوژیکی می باشد.