ساخت غشای جدید نانوفیلتراسیون با شار بالا بر پایه PAN به روش پلیمریزاسیون بین سطحی

نویسندگاناحمد اکبری,زهرا دریکوندی
همایشدومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۲۶
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشملی

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش، اصلاح سطح فعال غشاهای کامپوزیتی پلی آمیدی لایه نازک تهیه شده به روش پلیمریزاسیون بین سطحی است. برای اصلاح سطح این نوع غشاها، پلیمر آب¬دوست کیتوسان مورد استفاده قرار گرفت که این پلیمر بعد از سنتز لایه پلی آمیدی بر روی سطح توسط فرایند غوطه¬وری در محلول رقیق استیک اسید در آب صورت گرفت. از الیاف اکریلیک (کوپلیمری از اکریلونیتریل و اسید اکریلیک) و حلال دی¬متیل فرمامید برای تهیه غشای زیر لایه استفاده شد که به روش جدایی فازی غشا تهیه شد. غلظت¬های مختلف کیتوسان بر عملکرد غشا، شار آب خالص و احتباس نمک¬های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در غلظت بهینه 2/0 درصد وزنی از پلیمر شار آب خالص از 2/39 به 2/51 لیتر بر ساعت بر متر مربع در فشار 4 بار افزایش می¬یابد در حالی¬که میزان احتباس نمک¬ها با یک کاهش بسیار جزیی همراه است. بررسی اثر pH بر میزان احتباس نمک سدیم کلرید، سدیم سولفات و کلسیم کلرید نشان داد که رفتار غشای اصلاح شده در محیط¬های اسیدی، خنثی و قلیایی کاملاً متفاوت بوده به طوری¬که در محیط اسیدی مانند یک غشای با بار سطحی مثبت و در محیط قلیایی مانند یک غشای با بار منفی عمل می¬کند و در هر حالت ترتیب احتباس نمک¬ها با پدیده اثر دونان مطابقت خوبی دارد.