جداسازی یون های فلزی از آب با استفاده از غشای نانوفیلتراسیون سنتز شده

نویسندگانزهرا فخارشاکری,احمد اکبری
همایشاولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۲-۵
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون با بار مثبت به منظور حذف آلایندههای فلزی از اب است. غشا کامپوزیتی لایه نازک با استفاده از واکنش پلیمریزاسیون بین سطحی در حضور مونومرهای پلی اتیلن ایمین (PEI) و تری مزوئیل کلراید تهیه گردید. در ادامه با واکنش اصلاحی ثانویه و تشکیل پیوند عرضی به کمک گلوتارآلدهید غشای نانوفیلتراسیون با بار مثبت حاصل شد. مشخصات غشای سنتز شده بوسیله فرآیند فیلتراسیون و آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)،‌میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تعیین گردید. نتایج نشان دادند که میزان حذف برای نمک کاتیونی CaCl2 با استفاده از مکانیسم جداسازی دافعه دونان بیش از 88/7% می باشد.