ساخت غشای جدید نانوفیلتراسیون کامپوزیتی لایه نازک با بهبود شار آب برای تصفیه محلول رنگ

نویسندگاناحمد اکبری,عصمت علی یاری زاده,زهرا دریکوندی
همایشدومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۲۰
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در این مقاله از یک مونومر دی آمین آروماتیک سولفونه برای تهیه غشا نانوفیلتراسیون کامپوزیتی لایه نازک با خواص عالی استفاده شد. این غشا کامپوزیتی لایه نازک روی سطح غشا ساپورت از جنس پلی اکریلو نیتریل از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی واکنشگرهای آمین حاوی 2و 5-دی آمینو بنزن سولفونیک اسید و پیپرازین در فاز آبی و تری مزوئیل کلراید در فاز آلی قرار می گیرد. تست عملکرد غشا با استفاده از محلول خوراک سدیم سولفات 1000ppm انجام شد. نتایج نشان می دهد که در نسبت وزنی 1:1 2و 5-دی آمینو بنزن سولفونیک اسید به پیپرازین شار آب به 61.2 L/m2h می رسد که 34.2% بالاتر از شار آب در غشای کامپوزیتی لایه نازک و در حضور پیپرازین است در حالی که احتباس نمک تغییر چندانی ندارد. خواص و ویژگیهای غشای پلی آمیدی بدست آمده با استفاده از آنالیزهای SEM، AFM مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان از این غشا برای جداسازی رنگینه دایرکت بلو 12 استفاده شد که عملکرد خوبی را نشان داد.