ردیابی نقطه حداکثر توان سیستم های فوتوولتاییک مبتنی بر روش اغتشاش و مشاهده

نویسندگانمحمد قاسملو,علیرضا رییسی,عباس کتابی,مریم السادات اخوان حجازی
همایشبیست و یکمین کنفرانس توزیع برق
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۴-۲۶
محل برگزاری همایشکرج
سطح همایشملی

چکیده مقاله

تابع ردیابی حداکثر توان این اجازه را می دهد که مقدار دقیق توان سیستم های فوتوولتاییک را در هر شرایط کاری استخراج کنیم. تکنیک اغتشاش و مشاهده یکی از الگوریتم های اصلی بدست آمده در این تابع است.کارکردهای الگوریتم های مبتنی بر اغتشاش و مشاهده وابسته به دو پارامتر مهم در طراحی، یکی دامنه و دیگری فرکانس اغتشاشات می باشد این اغتشاش به صورت پیوسته برای تعیین موقعیت نقطه حداکثر توان اعمال می شود. در این مقاله روشی برای بهبود ردیابی نقطه حداکثر توان ارائه خواهد شد که مبتنی بر روش اغتشاش و مشاهده است، این روش در دو گام نقطه حداکثر توان را تعیین می کند، نخست مقدار تقریبی این نقطه بر اساس روابط خطی تخمین زده می شود، سپس در مرحله بعد بر اساس روش اغتشاش و مشاهده مقدار دقیق محاسبه می شود. نتایج شبیه سازی ها موثر بودن روش را نشان می دهند.