افزایش راندمان ساختار ترکیبی فیلتر اکتیو موازی – نیروگاه فتوولتائیک با CPT

نویسندگانمیثم گیلوانژاد,عباس کتابی
همایشسی امین کنفرانس بین المللی برق –ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۱۱-۱۵
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

با موازی اکتیو فیلتر ترکیبی ساختار – فتوولتائیک نیروگاه (PV – SAPF) جبران عمل و شبکه به اکتیو توان انتقال که است جدید سیستمی را سازی انجا همزمان طور به می م دهد