بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم¬های توزیع دارای ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتاییک با استفاده از تپ¬چنجر ترانسفورماتورها و باتری¬های ذخیره¬ساز انرژی

نویسندگانعباس کتابی,محسن محمدپور
همایش25 امین کنفرانس مهندسی برق ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۵-۲
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در این مقاله از یک روشی ترکیبی جهت رفع مشکل اضافه ولتاژ ناشی از نفوذ بالای سیستم¬های فتوولتاییک در شبکه توزیع استفاده شده است که در آن به ارائه یک کنترل هماهنگ و اولویت¬بندی شده مابین ترانسفورماتورهای دارای تپ¬چنجر و سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی باتری برای رسیدن به یک تابع چند هدفه پرداخته شده است. در روش مذکور از یکسری کنترل¬کننده متمرکز و توزیع شده جهت کنترل تپ¬چنجرها و ذخیره¬سازها استفاده شده است. اهداف اصلی این روش کنترلی بهبود پروفیل ولتاژ و قرار دادن آن در بازه موردنظر، کاهش تنش¬های ناشی از تغییرات تپ در ترانسفورماتورها، پیک¬سایی بار و کنترل میزان شارژ / دشارژ ذخیره¬سازها می¬باشد. برای نشان دادن عملکرد روش کنترل پیشنهادی، شبیه¬سازی بر روی سیستم نمونه در نرم¬افزار MATLAB انجام گرفته است.