محمد امینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷علوم تربیتیتربیت معلم تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۳برنامه ریزی درسیتربیت معلم تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۰برنامه ریزی درسیتربیت مدرس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی گروه علوم تربیتیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم تربیتی

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

 

استاد نمونه آموزشی دانشکده

استاد نمونه پژوهشی دانشکده

 

تغییر و اجرای برنامه درسی

سیاستگذاری برنامه درسی

اصول و مبانی برنامه درسی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

تربیت هنری در برنامه درسی

 

مدیر مسئول هفته نامه فرهنگی و اجتماعی آرمان کاشان

تغییر و اجرای برنامه درسی

سیاستگذاری برنامه درسی

اصول و مبانی برنامه درسی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

تربیت هنری در برنامه درسی

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -