فریبرز صدیق ارفعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸روان شناسی کودکان استثناییدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۴روان شناسی کودکان استثناییدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۲روان شناسیدانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیأت علمی گروه روانشناسیقطعیتمام وقت۲۶

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

دانشکده علوم انسانی               گروه:  روان شناسی               استاد: دکتر ارفعی

ایام هفته

10-8

12-10

12-14

14-16

شنبه

راهنمایی دانشجویان

راهنمایی دانشجویان

راهنمای

یکشنبه

روانشناسی اعتیاد

راهنمایی

راهنمایی

دوشنبه

استثنایی

راهنمایی دانشجویان

جنایی

یادگیری

سه شنبه

استثنایی

 یادگیری

راهنمایی

چهارشنبه

راهنمایی

اسیب اجتمایی

راهنمایی