نقش مذهب و معنویت در ارتقاء تاب آوری و سلامت روان

نویسندگانمریم نادی راوندی,فریبرز صدیقی ارفعی
همایشاولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۴-۲۲
محل برگزاری همایشبندرعباس
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

این پژوهش، با هدف بررسی نقش مذهب و معنویت در ارتقاء تاب آوری و سلامت روان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان بود. که تعداد 222 دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جهتگیری مذهبی آلپورت، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون بود. به منظور تحلیل دادهها از ضریب همبستگی و آزمون t استفاده شده است. نتایج نشان داد که تابآوری با جهتگیری مذهبی درونی رابطه مثبت معنیدار و با جهتگیری مذهبی بیرونی رابطه منفی معنیدار دارند. همچنین بین دانشجویان دختر و پسر در جهتگیری مذهبی و تابآوری تفاوت معنیداری وجود ندارد. در مجموع مذهب چارچوب معتبر و پایداری برای افزایش میزان تاب آوری و در نتیجه ارتقاء سلامت روان افراد فراهم میکند. دانشگاهها و سازمانها در ارتباط با افزایش سطح بهداشت روان دانشجویان با مداخلات مذهبی میتوانند به تاب آوری و در نهایت به ابعاد سلامت روان دانشجویان کمک نمایند.