نقش والدین در رشد هویت جنسیتی فرزندان

نویسندگانفریبرز صدیقی ارفعی,فاطمه السادات بیطرفان
همایشکنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱۲-۱۷
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

یکی از مهمترین دوره های زندگی هر فرد که با بحران ها و مسائل زیادی همراه است، دوران نوجوانی است؛ مهمترین جنبه تحولی این دوران، دوره ای است که با شکل گیری و تثبیت هویت همراه است. هویت، ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین آن ها، هویت جنسیتی است. آنچه حائز اهمیت استاین است که در این دوران، پایه و اساس نوجوانی سالم و انسجام هویت و به ویژه هویت جنسیتی، از وضعیت دوران کودکی فرد نشأت می گیرد؛ بهعبارتی دیگر، درست است که فرآیند هویت یابی در دوران نوجوانی شکل می گیرد، اما پایه و مبنای آن در دوران کودکی و توسط والدین نوجوان پایهریزی می شود. لذا، هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش والدین در رشد هویت جنسیتی فرزندان با توجه به پژوهش های انجام شده در این زمینه می باشد. یافته ها نشان می دهند که نقش والدین در ایجاد و همچنین تثبیت فرآیند هویت یابی نوجوان و به ویژه هویت جنسی او، نقشی مهم و اساسی است؛ بدین ترتیب که، والدین می توانند با ارائه اطلاعات مناسب و تربیت صحیح جنسی فرزندان خود، از بروز اختلالاتی در این زمینه، همچون اختلال هویت جنسی، جلوگیری کرده و موجبات رشد و تعالی فکری و جسمی فرزندانشان را فراهم کنند