احمدرضا رحمتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷رشته مهندسی مکانیک ( گرایش حرارت و سیالات )دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۰رشته مهندسی مکانیک ( گرایش تبدیل انرژی )دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتری۱۳۸۶مهندسی مکانیک ( گرایش تبدیل انرژی )دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ -
آزمایشگاه انتقال حرارت
آزمایشگاه انتقال حرارت
روش شبکه بولتزمن
روش شبکه بولتزمن
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- -
۱۰-۱۲
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
- -
۱۲-۱۴
پژوهش و مطالعه
طراحی سیستم‌های تبرید و سردخانه
مراجعه دانشجویی
طراحی سیستم‌های تبرید و سردخانه
- -
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه
انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع)
انتقال حرارت (تشعشع)
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
- -
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
روش شبکه بولتزمن
روش شبکه بولتزمن
انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع)
انتقال حرارت (تشعشع)
پژوهش و مطالعه
- -
۱۸-۲۰ -
حل تمرین
- - - -