سید مرتضی بابامیر

Please see the following link
http://ce.kashanu.ac.ir/babamir

برنامه کاری هفتگی

بنام خدا۱>

دانشجویان می توانند با ارسال پیام به شماره (۰۹۹۲۴۸۱۴۲۷۴) در واتس اپ یا ایمیل (babamir@kashanu.ac.irدرخواست خود را به اینجانب (مدیر گروه) مطرح کنند.۱>

دانشجویان تحت سرپرستی اینجانب می­توانند با ارسال پیام به کاربری فوق، درخواست جلسه راهنمایی پایان­ نامه بدهند تا جلسه مجازی تنظیم شود.۱>

جلسه مجازی یا مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی با ارسال پیام به کاربری دانشجو  انجام می شود.۱>

برای هر دانشجوی تحت سرپرستی اینجانب (در سه مقطع) یک پیوند در منوی پایان­ نامه ­ها در سامانه lms  ایجاد و به دانشجو اطلاع داده شده است. برای برگزاری هر جلسه پایان نامه،  یک کلاس در همان روز برای دانشجو ایجاد می شود. تمام جلسات برگزارشده پایان نامه ها در کلاس دانشجو، از اول آبان رکورد شده است. جلسات در کاربری دانشجو در اسکایپ ،رکورد شده است.                                                 ۱>

برنامه ترم بهمن 1401-1400

 

8-9:30 9:30-12:30

۱۲:۳۰-14

۱۴-۱۵:۳۰

۱۶-۱۸

شنبه

 

بررسی پایان نامه ها

مراجعه حضوری و

مجازی(با هماهنگی قبلی)

کلاس- نرم پیشرفته

پژوهش

انجام امور اجرایی گروه

یکشنبه

 

کلاس-رایانش ابری

مراجعه حضوری و

مجازی(با هماهنگی قبلی)

جلسه گروه

پژوهش

بررسی تکالیف درسی

دوشنبه

-

بررسی پایان نامه ها

جلسه شورای

دانشکده

کلاس-نرم پیشرفته

امور اجرایی گروه

بررسی تکالیف درسی

سه­ شنبه

-

کلاس-رایانش ابری

مراجعه حضوری و مجازی (با هماهنگی قبلی)

مراجعه حضوری و مجازی(با هماهنگی قبلی)

پژوهش

انجام امور اجرایی گروه

چهارشنبه

-

امور گروه

جلسه پایان نامه با دانشجو

بررسی تکالیف درسی

مطالعه وتحقیق

مطالعه و تحقیق

پنجشنبه  

جلسه پایان نامه با دانشجو

جلسه پایان نامه با دانشجو

بررسی پایان نامه های دانشجویان

بررسی پایان نامه های دانشجویان

مطالعه و تحقیق