سید مرتضی بابامیر

Please see the following link
http://ce.kashanu.ac.ir/babamir

برنامه کاری هفتگی

بنام خدا۱>

دانشجویان می توانند با ارسال پیام به شماره (۰۹۹۲۴۸۱۴۲۷۴) در واتس اپ یا ایمیل (babamir@kashanu.ac.irدرخواست خود را به اینجانب (مدیر گروه) مطرح کنند.۱>

دانشجویان تحت سرپرستی اینجانب می­توانند با ارسال پیام به کاربری فوق، درخواست جلسه راهنمایی پایان­ نامه بدهند تا جلسه مجازی تنظیم شود.۱>

جلسه مجازی یا مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی با ارسال پیام به کاربری دانشجو  انجام می شود.۱>

برای هر دانشجوی تحت سرپرستی اینجانب (در سه مقطع) یک پیوند در منوی پایان­ نامه ­ها در سامانه lms  ایجاد و به دانشجو اطلاع داده شده است. برای برگزاری هر جلسه پایان نامه،  یک کلاس در همان روز برای دانشجو ایجاد می شود. تمام جلسات برگزارشده پایان نامه ها در کلاس دانشجو، از اول آبان رکورد شده است. جلسات مهرماه در کاربری دانشجو در اسکایپ ،رکورد شده است.۱>

 

۸:۳۰-۱۱

۱۱-۱۲:۳۰

۱۲:۳۰-۱۳:۳۰

۱۴-۱۵:۳۰

۱۶-۱۸

شنبه

 

مراجعه حضوری

آزمون نرم افزار

ارشد-دکتری

مراجعه حضوری

طراحی زبانها

کارشناسی-

انجام امور اجرایی گروه

یکشنبه

 

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری

عامل پیشرفته

ارشد

بررسی تکالیف درسی

دوشنبه

-

مراجعه حضوری

آزمون نرم افزار

مراجعه حضوری

طراحی زبانها

جلسه پایان نامه با دانشجو

(مجازی)

سه­ شنبه

-

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری

عامل پیشرفته

ارشد

انجام امور اجرایی گروه

چهارشنبه

-

عامل پیشرفته

ارشد

جلسه پایان نامه با دانشجو

(مجازی)

بررسی تکالیف درسی

مطالعه وتحقیق

مطالعه و تحقیق

پنجشنبه  

جلسه پایان نامه با دانشجو

(مجازی)

جلسه پایان نامه با دانشجو

(مجازی)

بررسی پایان نامه های

دانشجویان

بررسی پایان نامه های

دانشجویان

مطالعه و تحقیق