سید مرتضی بابامیر

Please see the following link
http://ce.kashanu.ac.ir/babamir

برنامه کاری هفتگی

بنام خدا۱>

دانشجویان می توانند با ارسال پیام به شماره (۰۹۹۲۴۸۱۴۲۷۴) در واتس اپ یا ایمیل (babamir@kashanu.ac.irدرخواست خود را به اینجانب (مدیر گروه) مطرح کنند.۱>

دانشجویان تحت سرپرستی اینجانب می­توانند با ارسال پیام به کاربری فوق، درخواست جلسه راهنمایی پایان­ نامه بدهند تا جلسه مجازی تنظیم شود.۱>

جلسه مجازی یا مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی با ارسال پیام به کاربری دانشجو  انجام می شود.۱>

برای هر دانشجوی تحت سرپرستی اینجانب (در سه مقطع) یک پیوند در منوی پایان­ نامه ­ها در سامانه lms  ایجاد و به دانشجو اطلاع داده شده است. برای برگزاری هر جلسه پایان نامه،  یک کلاس در همان روز برای دانشجو ایجاد می شود. تمام جلسات برگزارشده پایان نامه ها در کلاس دانشجو، از اول آبان رکورد شده است. جلسات در کاربری دانشجو در اسکایپ ،رکورد شده است.                                                 ۱>

برنامه ترم اول 1401-1402

 

8-9:30 9:30-11

11-12:30

۱۴-۱۵:۳۰

۱۶-۱۸

شنبه

 

امور گروه

مراجعه حضوری و

مجازی(با هماهنگی قبلی)

کلاس- آزمون نرم افزار

پژوهش

امور اجرایی گروه

یکشنبه

 

کلاس-عامل پیشرفته

مراجعه حضوری

کلاس-طراحی زبانها

پژوهش

بررسی تکالیف درسی دانشجویان

دوشنبه

-

بررسی پایان نامه ها

جلسه شورای دانشکده

کلاس-آزمون نرم افزار

امور اجرایی گروه

بررسی تکالیف درسی

سه­ شنبه

-

کلاس-عامل پیشرفته

مراجعه حضوری و مجازی

کلاس-طراحی زبانها

پژوهش

انجام امور اجرایی گروه

چهارشنبه

-

امور گروه

جلسه پایان نامه با دانشجو

بررسی تکالیف درسی

مطالعه وتحقیق

مطالعه و تحقیق

پنجشنبه  

جلسه پایان نامه با دانشجو

جلسه پایان نامه با دانشجو

بررسی پایان نامه های دانشجویان