سید مرتضی بابامیر

Please see the following link
http://se.kashanu.ac.ir/babamir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴مهندسی نرم افزارفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مهندسی نرم افزارتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۶مهندسی نرم افزارتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت۲۶

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
آزمون نرم‌افزار
آزمون نرم‌افزار
سیستم‌های عامل پیشرفته
آزمون نرم‌افزار
آزمون نرم‌افزار
سیستم‌های عامل پیشرفته
--
۱۰-۱۲------
۱۲-۱۴
طراحی زبان‌های برنامه‌سازی
-
طراحی زبان‌های برنامه‌سازی
سیستم‌های عامل پیشرفته
--
۱۴-۱۶--
سیستم‌های عامل پیشرفته
---
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------