محمد براتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷شیمی کاربردیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۹شیمی کاربردیدانشگاه تبریز
دکترای تخصصی۱۳۹۴شیمی کاربردیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمیپیمانیتمام وقت