بازبهنجارش تانسور انرژی-تکانه الکترودینامیک کوانتمی دوسیته دو بُعدی

نویسندگاناحسان باورساد-منیژه بت شکنان فرد
همایشنهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها
تاریخ برگزاری همایش۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
محل برگزاری همایشیزد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۵۱-۵۴
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشملی
چکیده مقاله

در این مقاله، بازبهنجارش تانسور انرژی-تکانه الکترودینامیک کوانتمی در فضازمان دوسیته دو بُعدی مطالعه میشود. ما نشان میدهیم که واگرایی فرابنفش لگاریتمی با استفاده از روش کم کردن بیدررو حذف میشود و یک عبارت متناهی به دست می آید. برای به دست آوردن تانسور، شرط بازبهنجارش را در نقطه جفت شدگی همدیس درنظر میگیریم و مقدار رَد بازبهنجارشده را در حد فرمیون بیجرم و میدان الکترومغناطیسی صفر برابر با مقدار ناهنجاری همدیس تعریف میکنیم.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: الکترودینامیک کوانتمی، فضازمان دوسیته، تانسور انرژی-تکانه، کم کردن بیدررو، ناهنجاری همدیس