برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک تحلیلی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 12-10 و دوشنبه ساعت 12-10

عنوان ریاضی فیزیک۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 18-16 و سه شنبه 12-10

عنوان موضوعات ویژه۱
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یک شنبه 16-14 و دوشنبه 16-14

عنوان مکانیکک تحلیلی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 12-10 و سه شنبه 12-10

عنوان ریاضی فیزیک۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16-14 و دوشنبه 18-16

عنوان نجوم و اخترفیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 12-10 و سه شنبه 10-8

عنوان مکانیک تحلیلی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 12-10 و سه شنبه 12-10

عنوان ذرات بنیادی پیشرفته۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه 16-14 و دوشنبه 10-8

عنوان پدیده شناسی مدل استاندارد و مدلهای ورای آن
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه 12-10 و یکشنبه 16-14