برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان موضوعات ویژه۲
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه ساعت 12-10 و دوشنبه ساعت 12-10
منابع

I. J. R. Aitchison, Supersymmetry and the MSSM: An Elementary introduction, arXiv: hep-ph/0505105.

عنوان مکانیک تحلیلی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 16-14 و سه شنبه ساعت 12-10
عنوان نجوم و اخترفیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 16-14 و دوشنبه ساعت 10-8
عنوان مکانیک تحلیلی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 12-10 و دوشنبه ساعت 12-10
عنوان ریاضی فیزیک۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 18-16 و سه شنبه 12-10
عنوان موضوعات ویژه۱
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یک شنبه 16-14 و دوشنبه 16-14
عنوان مکانیکک تحلیلی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 12-10 و سه شنبه 12-10
عنوان ریاضی فیزیک۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16-14 و دوشنبه 18-16
عنوان نجوم و اخترفیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 12-10 و سه شنبه 10-8
عنوان مکانیک تحلیلی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 12-10 و سه شنبه 12-10
عنوان ذرات بنیادی پیشرفته۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه 16-14 و دوشنبه 10-8
عنوان پدیده شناسی مدل استاندارد و مدلهای ورای آن
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه 12-10 و یکشنبه 16-14