زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

زمینه آموزشی:

  • فیزیک ذرات بنیادی
  • نظریه میدان های کوانتمی
  • اخترفیزیک نسبیتی

زمینه پژوهشی:

  • نظریه میدان های کوانتمی در فضازمان خمیده، الکترودینامیک کوانتمی دوسیته
  • خلق ذره در جهان آغازی
  • فیزیک اخترذرات: تابش نوترینو از ستاره های فشرده