رد تانسور انرژی- تکانه و پسزنی گرانشی اسکالرهای شوینگر در فضازمان دوسیته سه بعدی

نویسندگاناحسان باورساد-محجوبه مرتضی زاده
نشریهمجله پژوهش فیزیک ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۹۱-۱۰۳
شماره سریال۱
شماره مجلد۱۸
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۷-۰۳-۳۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC, Scopus
چکیده مقاله

در این مقاله، یک میدان اسکالر جرم‌دار و باردار جفت‌شده به یک میدان الکتریکی یکنواخت زمینه در فضازمان دوسیته سه‌بعدی را درنظر می‌گیریم. ما مقدار ثابت جفت‌شدگی بی­بعد میدان اسکالر به خمش اسکالر فضازمان دوسیته سه‌بعدی را برابر با یک هشتم نظر می‌گیریم. چشم‌داشتی رد تانسور انرژی-تکانه را در حالت خلاء ورودی حساب می‌کنیم و نشان می‌دهیم که با استفاده از روش بهسازی کم کردن بی‌دررو واگرایی فرابنفش خطی حذف می‌شود و عبارتی متناهی به­دست می‌آید. رفتار رد بهسازی شده را در قلمروهای حدی گوناگون جرم میدان اسکالر و میدان الکتریکی مطالعه می‌کنیم. نشان می‌دهیم که رد به عنوان تابعی از میدان الکتریکی دارای یک ناپیوستگی است که در آن تغییر علامت می‌دهد. برای مورد جفت‌شدگی همدیس میدان اسکالر به فضازمان دوسیته، نشان می‌دهیم که رد صفر می‌شود و ناهنجاری رد وجود ندارد. درباره اثر پس‌زنی گرانشی زوج‌های شوینگر خلق شده بحث می‌کنیم.

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله

کلید واژه ها: فضازمان دوسیته، میدان اسکالر، اثر شوینگر، رد تانسور انرژی- تکانه، بهسازی کم کردن بیدررو