امیرحسین چیت سازیان

تاریخ تولد

۱۳۳۵/۱۰/۰۱

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مدیریت فرهنگیعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۸۵پژوهش هنرتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاندانشیاررسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

موسس طرح وبرنامه دانشگاه

معاون طرح وبرنامه دانشگاه

عضو کمیته راه اندازی دانشکده معماری وهنر

معاون دانشکده معماری وهنر

قائم مقام رئیس دانشکده معماری وهنر

عضو شورای دانشگاه

عضو شورای آموزشی دانشگاه

مدیرگروه آموزشی فرش

مدیرگروه آموزشی هنر اسلامی وپژوهش هنر

مدیر گروه آموزشی مطالعات عالی هنر

دوره دکتری:  رشته های: پژوهش هنر -  هنر های اسلامی - مرمت آثار فرهنگی:

                                              نظریه ونقد درمطالعه هنر های اسلامی-  زیبایی در آراء حکما وعرفای اسلامی -  کارگاه روش تحقیق  -  زیبایی درفرهنگ وادبیات اسلامی-  درس ویژه پژوهش هنر

کارشناسی ارشد :  پژوهش هنر - هنر اسلامی - فرش - مدیریت

                                              مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی - مبانی زیبایی شناسی فرش - رمز ونماد در هنر اسلامی - بررسی وتحلیل نقوش ونمادها در فرش - مطالعه تطبیقی هنر اسلامی - آشنایی با آراء متفکران در باب هنر- جامعه شناسی هنر - کارگاه روش تحقیق - تئوری های مدیریت - مبانی سازمان ومدیریت

کارشناسی :  فرش - صنایع دستی - مدیریت

                                             زیبایی شناسی فرش - سیرتحول نقوش ونماد ها در هنر سنتی - هنر در تمدن اسلامی ۱و۲ - آشنایی باهنر در تاریخ ۱و۲ - تاریخ فرش ۱و۲ -جامعه شناسی فرش - مردم شناسی فرش - فرش ودکوراسیون داخلی - اقتصاد فرش - مدیریت فرهنگی هنری - نظریه های مدیریت - سازماندهی - مبانی سازمان ومدیریت

 

۱- سردبیر وعضو هیات تحریریه نشریه علمی هنر های صناعی ایران

۲- عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشنامه کاشان

۳- عضو هیات تحریریه نشریه علمی گلجام(انجمن علمی فرش ایران)

۴- رئیس ودبیر علمی  دانشنامه فرش ایران(پژوهشکده دانشنامه نگاری وزارت علوم تحقیقات وفناوری)

۵- عضو کارگروه تخصصی هنر  وزارت علوم تحقیقات وفناوری

۶- عضو کمیسیون تخصصی هنر  هیات ممیزه دانشگاه کاشان

۷- عضو شورای نظریه پردازی  دانشگاه و رئیس دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی دانشگاه

 

سوابق پژوهشی

کارگاه پایان نامه ومقاله نویسی دانشکده معماری وهنر

کارگاه آموزش عالی و فرش  دانشگاه بیرجند

۱- دبیری همایش هنرمندان سنتی  منطقه کاشان -۱۳۷۲دانشگاه کاشان (امکان سنجی تاسیس دانشکده معماری وهنر  و جلب حمایت هنرمندان بومی)

۲- طراحی و دبیری اولین سمینار مهندسی منابع کویری ایران  - ۱۳۷۰ دانشگاه کاشان  (باهمکاری وزارت جهاد سازندگی)

۳- طراحی و دبیری اولین سمینار علمی بررسی روند توسعه آموزش عالی در کاشان - ۱۳۷۱ دانشگاه کاشان( و تشکیل اولین شورای توسعه دانشگاه)

۴- طراحی و دبیری اولین همایش علمی فرش در آموزش عالی ایران  - ۱۳۷۹   دانشگاه کاشان(بامشارکت شورای برنامه ریزی و کمیسیون هنر وزارت علوم تحقیقات وفناوری و دانشگاه های مجری رشته فرش ومحققان وتولیدکنندگان برجسته و..)

۵- دبیر کل اولین همایش ملی فرش استان خراسان جنوبی - ۱۳۸۴ دانشگاه بیرجند و انجمن علمی فرش ایران(باتایید و مجوز ISC )

۶- دبیر کل چهارمین همایش دانشجویان ودانش آموختگان فرش کشور -۱۳۸۴ دانشگاه بیرجند و انجمن علمی فرش ایران(باحمایت دانشگاه کاشان،معاونت علم وفناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فرش ایران و....)

۷- عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی هنر ومعماری ایران وجهان عرب -۱۳۹۷دانشگاه کاشان (باحضور استادان دانشگاه های کشورهای عربی خاورمیانه وشمال آفریقا)

 

عضو هیات تحریریه دوفصلنامه علمی  «مطالعات معماری ایران»

عضو هیات تحریریه و جانشین سردبیر دوفصلنامه علمی  « گلجام»

عضو هیات تحریریه و سردبیر دوفصلنامه علمی« هنرهای صناعی ایران »

عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی  پژوهشنامه کاشان(کاشان شناخت)

۱- عضو کارگروه تخصصی  هنر  وزارت علوم ،  تحقیقات و فناوری( وجلسات شورای تحول آموزش عالی )- از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷

۲-عضوپیوسته انجمن بین المللی همکاری های علمی ایران شناسی

 ۳-پیشنهاد ،طراحی و تاسیس انجمن علمی فرش ایران با مجوز کمیسیون انجمنهای علمی وزارت عتف باحمایت دانشگاه کاشان ۱۳۸۱

۴-عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران وچهار دوره  رئیس انجمن از۱۳۸۱

۵-پیشنهاد ،طراحی و پیگیری تاسیس اولین مرکز پ‍‍‍ژوهشی فرش ایران (پژوهشکده) دانشگاه کاشان ۱۳۸۲

۶-عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی فرش ایران(پژوهشکده فرش ایران) از ۱۳۸۲

۷- عضوشورای کانون  فناوری فرش ایران(کانون هماهنگی فرش،دانشگاه،صنعت)۱۳۸۷

۸- عضو هیات امناء موزه فرش ایران( با حکم معاون رئیس جمهور وریاست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری)

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰---
کارگاه روش تحقیق ۹-۸
نظریه و نقد در مطالعه هنرهای اسلامی ۹-۸
-
۱۰-۱۲--
کارگاه روش تحقیق ۱۱-۱۰
آشنایی با آراء متفکران در باب هنر
--
۱۲-۱۴--
تاریخ فرش ایران ۱۳-۱۲
---
۱۴-۱۶--
رمز و نماد در هنرهای اسلامی ایران
-
زیبایی در آراء حکما و عرفای اسلامی
-
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------