امیرحسین چیت سازیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۵پژوهش هنرتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاندانشیاررسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

معاون طرح وبرنامه دانشگاه

عضو کمیته راه اندازی دانشکده معماری وهنر

قایم مقام و معاون دانشکده معماری وهنر

عضو شورای دانشگاه

عضو شورای آموزشی دانشگاه

مدیرگروه آموزشی فرش

مدیر گروه آموزشی مطالعات عالی هنر

سوابق پژوهشی

1- طراحی و دبیری اولین سمینار مهندسی منابع کویری ایران  - 1370 دانشگاه کاشان  (باهمکاری وزارت جهاد سازندگی)

2- طراحی و دبیری اولین سمینار علمی بررسی روند توسعه آموزش عالی در کاشان - 1371 دانشگاه کاشان( و تشکیل اولین شورای توسعه دانشگاه)

3- طراحی و دبیری اولین همایش علمی فرش در آموزش عالی ایران  - 1379   دانشگاه کاشان

4- دبیر کل اولین همایش ملی فرش استان خراسان جنوبی - 1384 دانشگاه بیرجند و انجمن علمی فرش ایران(بامجوز ISC )

5- دبیر کل چهارمین همایش دانشجویان ودانش آموختگان فرش کشور -1384 دانشگاه بیرجند و انجمن علمی فرش ایران(باحمایت دانشگاه کاشان...)

 

عضو هیات تحریریه «مطالعات معماری ایران»

عضو هیات تحریریه و جانشین سردبیر « گلجام»

عضو هیات تحریریه و سردبیر « هنرهای صناعی ایران »

1-پیشنهاد ،طراحی و تاسیس انجمن علمی فرش ایران با مجوز کمیسیون انجمنهای علمی وزارت عتف باحمایت دانشگاه کاشان 1381

2-عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران و موسس انجمن 1381

3-پیشنهاد ،طراحی و پیگیری تاسیس مرکز پ‍‍‍ژوهشی فرش ایران در دانشگاه کاشان 1382

4-عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی فرش ایران(پژوهشکده فرش ایران) از 1382

5- عضوشورای کانون  فناوری فرش ایران(کانون هماهنگی فرش،دانشگاه،صنعت) 1387