امیرحسین چیت سازیان

تاریخ تولد

۱۳۳۵/۱۰/۰۱

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مدیریت فرهنگیعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۸۵پژوهش هنرتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاندانشیاررسمی قطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

موسس طرح وبرنامه دانشگاه

معاون طرح وبرنامه دانشگاه

عضو کمیته راه اندازی دانشکده معماری وهنر

معاون دانشکده معماری وهنر

قائم مقام رئیس دانشکده معماری وهنر

عضو شورای دانشگاه

عضو شورای آموزشی دانشگاه

مدیرگروه آموزشی فرش

مدیرگروه آموزشی هنر اسلامی وپژوهش هنر

مدیر گروه آموزشی مطالعات عالی هنر

دکتری:   پژوهش هنر -  مرمت آثار فرهنگی:

                                               کارگاه روش تحقیق  -  درس ویژه

کارشناسی ارشد :  پژوهش هنر - هنر اسلامی - فرش - مدیریت

                                              مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی - مبانی زیبایی شناسی فرش - رمز ونماد در هنر اسلامی - بررسی وتحلیل نقوش ونمادها در فرش - مطالعه تطبیقی هنر اسلامی - آشنایی با آراء متفکران در باب هنر- جامعه شناسی هنر - کارگاه روش تحقیق - تئوری های مدیریت - مبانی سازمان ومدیریت

کارشناسی :  فرش - صنایع دستی - مدیریت

                                             زیبایی شناسی فرش - سیرتحول نقوش ونماد ها در هنر سنتی - هنر در تمدن اسلامی ۱و۲ - آشنایی باهنر در تاریخ ۱و۲ - تاریخ فرش ۱و۲ -جامعه شناسی فرش - مردم شناسی فرش - فرش ودکوراسیون داخلی - اقتصاد فرش - مدیریت فرهنگی هنری - نظریه های مدیریت - سازماندهی - مبانی سازمان ومدیریت

 

سوابق پژوهشی

1- طراحی و دبیری اولین سمینار مهندسی منابع کویری ایران  - 1370 دانشگاه کاشان  (باهمکاری وزارت جهاد سازندگی)

2- طراحی و دبیری اولین سمینار علمی بررسی روند توسعه آموزش عالی در کاشان - 1371 دانشگاه کاشان( و تشکیل اولین شورای توسعه دانشگاه)

3- طراحی و دبیری اولین همایش علمی فرش در آموزش عالی ایران  - 1379   دانشگاه کاشان

4- دبیر کل اولین همایش ملی فرش استان خراسان جنوبی - 1384 دانشگاه بیرجند و انجمن علمی فرش ایران(بامجوز ISC )

5- دبیر کل چهارمین همایش دانشجویان ودانش آموختگان فرش کشور -1384 دانشگاه بیرجند و انجمن علمی فرش ایران(باحمایت دانشگاه کاشان...)

 

عضو هیات تحریریه دوفصلنامه علمی -پژوهشی «مطالعات معماری ایران»

عضو هیات تحریریه و جانشین سردبیر دوفصلنامه علمی -پژوهشی « گلجام»

عضو هیات تحریریه و سردبیر دوفصلنامه علمی« هنرهای صناعی ایران »

عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی -ترویجی پژوهشنامه کاشان(کاشان شناخت)

1-پیشنهاد ،طراحی و تاسیس انجمن علمی فرش ایران با مجوز کمیسیون انجمنهای علمی وزارت عتف باحمایت دانشگاه کاشان 1381

2-عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران وچهار دوره  رئیس انجمن از1381

3-پیشنهاد ،طراحی و پیگیری تاسیس مرکز پ‍‍‍ژوهشی فرش ایران (پژوهشکده)در دانشگاه کاشان 1382

4-عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی فرش ایران(پژوهشکده فرش ایران) از 1382

5-عضو پیوسته انجمن بین المللی همکاری های علمی ایران شناسی

6- عضوشورای کانون  فناوری فرش ایران(کانون هماهنگی فرش،دانشگاه،صنعت)1387

7- عضو هیات امناء موزه فرش ایران