استفاده ازرنگزای طبیعی وسمه جهت کاربرد در رنگرزی منسوجات بیمارستانی بمنظورکنترل آلودگی ها

نویسندگاناخترالسادات موسوی,امیر حسین چیت سازیان,سیدکاظم موسوی
همایشسومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست ومنابع آب
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۶-۱
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

چکیده کالاهای پنبه ای که در البسه و مصارف بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرند، همواره مستعد به حمله توسط عوامل بیماری زا و میکروبی هستند. یکی از خصوصیاتی که امروزه باعث برتری رنگزاهای طبیعی می شود خاصیت ضد باکتری و سازگاری آن با محیط زیست می باشد. این تحقیق با هدف بررسی خواص ضد میکروبی وسمه بر روی کالای پنبه ای در محیط آزمایشگاه انجام شده است. این مطالعه از نوع تجربی- کاربردی می باشد که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفته است. بدین منظور پارچه پنبه ای با غلظت های متفاوت رنگزای وسمه رنگرزی شده و خواص ضد میکروبی آن در مجاور دو نوع باکتری E.coliو S.aureus بررسی و مقایسه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که غلظت 7 ٪ رنگزا، یک غلظت مناسب و بهینه می باشد که هر دو نمونه باکتری مورد استفاده را تقریبا از بین می برد و همچنین در بررسی ثبات شستشویی نمونه ها مشاهده شد که منسوج خاصیت ضد میکروبی خود را فقط تا 5 بار پس از شستشو حفظ می نماید. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق و خاصیت ضدمیکروبی گیاه وسمه، می توان از این گیاه جهت رنگرزی منسوجات بیمارستانی و جلوگیری از انتشار میکروب بر روی آن استفاده نمود. واژه های کلیدی تکمیل ضد میکروبی، منسوجات بیمارستانی، رنگزای طبیعی، وسمه، پارچه پنبه ای