پایان نامه ها

کارشناسی

1

بررسی نقش قاب در قالی-لیلا کیوان حسینی-کارشناسی فرش -1392

2 فرش بافی در روستای محمد آباد کویر-1391
3

بررسی تطبیقی طراحی فرش در سه خانواده ی:صانعی ،صنیعی و افسری در کاشان -1393

 

کارشناسی ارشد

1 (رساله دکتری) :بررسی تطبیقی قالی های صفویه وعثمانی از نظر زیبایی شناسی ....-زمستان 1393 دانشگاه شاهد

2

فرش ترکمنی و تاثیر باور ها و هنجارها های اجتماعی بر نقوش آن -1386- دانشکاه تربیت مدرس – استاد مشاور

3

مطالعه تطبیقی فرشینه های ایران و اروپا -1387- دانشگاه شاهد – استادمشاور 

4

مطالعه رنگ در فرش ایران با تاکید بر منطقه اصفهان در سده معصر -1387- دانشگاه شاهد- استاد مشاور

5

زیبایی شناسی فرش ایران در دوره تیموریان بر مبنایی نگار گری موجود -1388- دانشگاه شاهد-استاد مشاور

6     

تاثیر شعر بر سفال دوره اسلامی ایران -1389- دانشگاه کاشان – استادمشاور

7

بررسی شرایط اجتماعی فرهنگی حاکم بر تولید فرش قاجار -1389- دانشگاه تربیت مدرس – استادمشاور

8

تجلی ارزش های زیبایی شناسی رنگ ونقش در آثار سفال وسرامیک دوره سلجوقی با تاکید بر آثار مینایی -1390- دانشگاه کاشان – استادراهنما

9

سیر تحول تصویر بافی در فرش ایران از دیروز تا امروز -1390- دانشگاه شاهد-استادمشاور

10

پژوهشی در کاشی های مزین به اسماء الحسنی در سرامیک دوره اسلامی ایران -1390- دانشگاه کاشان – استادراهنما

11

تناسبات در طراحی کتیبه های ظروف سفالین نیشابور – قرن های 4و3 هجری قمری- 1390 دانشگاه کاشان – استادراهنما

12

مطالعه چهرهای انسانی وسیر تحول آن در تاریخ نگاری ایران- 1390-دانشگاه کاشان –استادراهنما

13

بررسی تطبیقی لعاب های ترکیبات مس در دوره اسلامی ودوره قبل از اسلام در ایران- 1390- دانشگاه کاشان – استادراهنما

14

تجلی سرمدیت در معماری مقدس اسلامی -1391- دانشگاه کاشان – استادراهنما

15

کنکاشی در کتاب عکاسی (2) هنرستانهای فنی وحرفه ای وتهیه متن مناسب -1391-دانشگاه کاشان -استادراهنما

16

تذهیب قرآن در دوره تیموری ، صفوی وقاجار -1391-دانشگاه کاشان –استادراهنما

17

بررسی تاثیرات نگار گری ایران بر طراحی فرش های عصر صفوی تا پایان دوره پهلوی -1390- دانشگاه کاشان-  استادراهنما

18

بررسی رابطه بازار هدف با طراحی و رنگ آمیزی قالی قم و ارایه راه کارهایی جهت کسب سهم بیشتر در بازار مصرف -1390-دانشگاه کاشان – استادراهنما

19 مقایسه تطبیقی نقوش قالی و تزیینات معماری، 1391، استادراهنما
20 باستان گرایی در هنر دوره قاجار، 1391، استادراهنما
21 نقش مخاطب در هنر مدرن و پسامدرن، 1391، استادراهنما
22 نماد شناسی باغ ‍ژاپنی، 1392، استادراهنما
23 مطالعه تطبیقی آثار هنری دین ودائی و دین زرتشت در هند و ایران،1391، استادراهنما
24

جلوه های هنری در شعر مولانا-محجوبه فرزام-آذر 1392

25

شاخصه تزیین درهنر اسلامی و قابلیت کاربردآن درپوشاک-بهناز عتباتی-93/4/4

26

تجلی نقوش هنری چین درهنرسفالگری و منسوجات دوره ایلخانی -مهدی احمدپورسامانی-93/4/4

27 تحلیل گفتمان انتقادی سینمای اییران با تاکید آثار مهرجویی ....-اسفند 1393
28 لاجوردینه ، درخشش وافول آن در سفال اسلامی 1393
29 بررسی تخیل در آثار رضا عباسی براساس روش ژیلبرت دوران -1393
30 بیانگری در موسیقی ایرانی-دی 1392
31 بررسی عوامل موثر بر حفظ و افزایش نیروی انسانی بافت در فرش دستبافت ( مطالعه موردی شیراز ) شهریور 1393