مهدی دشت بزرگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶فلسفه غربدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۲فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۷۸فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تربیت مدرس