saeed doostali

PresenceTime

سال تحصیلی 1402-1403 Second Semester

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجو با هماهنگی قبلی / پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجو با هماهنگی قبلی / پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
ساختمان داده‌ها
مراجعه دانشجویی
ساختمان داده‌ها
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته ۱۱-۱۰
پژوهش و مطالعه
-
۱۲-۱۴
معماری نرم‌افزار
مراجعه دانشجویی
معماری نرم‌افزار
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۴-۱۶
مراجعه دانشجویی
مهندسی نرم‌افزار
شورای گروه
مهندسی نرم‌افزار
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
برنامه‌سازی کامپیوتر
پژوهش و مطالعه
برنامه‌سازی کامپیوتر
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰ - - - - - -