علی افتخاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶ریاضی محضخوارزمی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸ریاضی کاربردی- آنالیز عددیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتری۱۳۹۱ریاضی کاربردی- آنالیز عددیخوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانمدیر گروه ریاضی کاربردیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی کاربردی از دی ماه ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۹

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه کاشان از اسفند ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹

روش‌های عددی در جبرخطی

روش‌های سینک

معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی

آنالیز عددی

معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی

آنالیز عددی

روش‌های عددی در جبرخطی

توابع خاص

روش‌های طیفی

روش‌های سینک

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی
آنالیز عددی پیشرفته ۱۰-۹
-
۱۰-۱۲
ریاضیات 2
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱۱-۱۰
ریاضیات 2
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱۱-۱۰
مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۱۱-۱۰
آنالیز عددی پیشرفته ۱۱-۱۰
آنالیز عددی پیشرفته ۱۲-۱۱
-
۱۲-۱۴
نماز و ناهار
نماز و ناهار
نماز و ناهار
نماز و ناهار
آنالیز عددی پیشرفته ۱۳-۱۲
-
۱۴-۱۶
مراجعه دانشجویی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
آنالیز عددی پیشرفته
شورای گروه و جلسات دانش افزایی و فرهنگی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
--
۱۶-۱۸
معادلات دیفرانسیل
معادلات دیفرانسیل
معادلات دیفرانسیل
معادلات دیفرانسیل
--
۱۸-۲۰
فعالیتهای ورزشی
پژوهش و مطالعه
فعالیتهای ورزشی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
آنالیز عددی پیشرفته
--