کاربرد روش سینک-گالرکین در برآورد شاخص فعالیت در فرآیند واکنش-نفوذ در یک بیوکاتالیزور تثبیت شده

نویسندگانعلی افتخاری
همایشهفتمین کارگاه و کنفرانس بین المللی ریاضی-شیمی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۲-۴
محل برگزاری همایشساوه
سطح همایشملی
چکیده مقالهدر مهندسی شیمی، شاخص فعالیت در فرآیند واکنش-نفوذ داخل یک کاتالیزور متخلخل، در حضور مقادیر بزرگ یا کوچک از مدول تیل، چالش برانگیز است و به خوبی در مقالات انعکاس یافته است. اهمیت این موضوع، ما را بر آن داشته است تا با استفاده از روش سینک-گالرکین و بر مبنای پایه های اصلاح شده ی سینک، بر این چالش فائق آییم. شاخص فعالیت نسبتی است که شامل مشتق جواب معادله ی حالت پایدار واکنش-نفوذ در یک شبکه کاتالیزوری است و محاسبه تقریبی مطلوب از آن در نزد مهندسین شیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، نشان خواهیم داد که روشهای مبتنی بر توالع سینک جوابهای بهتری از معادله دیفرانسیل مورد علاقه خواهند داد که یک بعدی، منفرد، غیرخطی و وابسته به یک زوج از پارامترهای فیزیکی است.