شاخص های سلامت معنوی در آموزه های علوی

نویسندگانعباسعلی فراهتی-اعظم سادات کیوانیان
همایشاولین همایش بین¬المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی(ع)
تاریخ برگزاری همایش۱/۱۱/۱۴۰۱
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله