ساعات حضور

 

برنامه آموزشی، اجرائی و راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحت سرپرستی- نیمسال دوم ۱۴۰3-1402

ساعت/

 ایام هفته

10-8

12-10                          

13-12

15-13

17-15

20-18

شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلامی

تاریخ امامت

نماز - ناهار

اندیشه اجتماعی در نهج البلاغه

مشاوره با دانشجویان ارشد

پاسخ­گویی به سوالات دانشجویان کارشناسی

یکشنبه

تفسیر موضوعی قرآن

تاریخ تمدن

نماز - ناهار

مشاوره آموزشی

مطالعه و پژوهش

مشاوره با دانشجویان کارشناسی

دوشنبه

مشاوره پژوهشی

تاریخ امامت

نماز - ناهار

اصول فقه

مشاوره با دانشجویان دکتری

مشاوره مذهبی

سه شنبه

مشاوره آموزشی

اصول فقه

نماز - ناهار

اندیشه اجتماعی در نهج البلاغه

مشاوره با دانشجویان ارشد

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

پاسخ­گویی به سوالات دانشجویان کارشناسی ارشد

نماز - ناهار

مشاوره پژوهشی

پاسخ­گویی به سوالات دانشجویان دکتری

پاسخ­گویی به سوالات دانشجویان کارشناسی