اخلاق اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)

نویسندگانعباسعلی فراهتی- زهرا زمانی قورتانی
همایشدوازدهمین کنفرانس بین¬المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
تاریخ برگزاری همایش۹/۳/۱۴۰۲
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله