کتب

ردیف

عنوان کتاب های عربی و فارسی مطبوع

ناشر

سال نشر

1

قاعده لا ضرر و لا ضرار

 کاشان - محتشم

1391

2

هدایه الشیعه الی احکام الشریعه

قم- میراث ماندگار

1396

3

التعلیقه علی دراسات اصول امامیه للعلامه آیه الله العظمی امامی کاشانی(ره) (المجلد الاول و المجلد الثانی)

قم - میراث ماندگار

1397

4

التعلیقه علی الاصول الامامیه للعلامه آیه الله العظمی الامامی الکاشانی(ره)

قم - میراث ماندگار

1397

5

المسجد فی الحضاره الاسلامیه

تهران موسسه فرهنگی و آموزشی شبستان دانش

1387

6

مسجد و تاثیرات علمی-اجتماعی آن در جامعه اسلامی

 تهران- ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد

1382

7

نقش امیرالمومنین(ع) در شکوفایی دانش اخلاق اسلامی

تهران- منشور سمیر

زهرا زمانی قورتانی، عباسعلی فراهتی

1395

8

بررسی آراء مستشرقین درباره امیرالمومنین امام علی (ع)

قم- میراث ماندگار

هادی خانی ، عباسعلی فراهتی

1397

9

بررسی آیات الاحکام حدود و قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 قم میراث ماندگار

عباسعلی فراهتی ، مریم شاداب

1397

10

آموزش عالی در گستره‌ی تاریخ و تمدن اسلامی،

مولف دکتر حسین چیت سازیان و دیگر همکاران

تهران- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

1388

11

معانی مفردات القرآن فی مجمع البیان للعلامه فضل بن حسن الطبرسی(ره)

کاشان-محتشم

1401